REIKI PRINCIPLES (FIVE PRECEPTS)

(Kyo dake wa) Today only
(Ikaru na) Do not anger
(Shinpai suna) Do not worry
(Kansha shite) With thankfulness
(Gyo wo hageme) Work diligently
(Hito ni shinsetsu ni) Be kind to others

Hyakuten Inamoto Sensei